ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Αποστολή του τομέα υπηρεσιών καθαρισμού και διαχείρισης απορριμμάτων είναι η παροχή υπηρεσιών με τρόπο που θα χαρακτηρίζεται:

  • αφενός από επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα,
  • αφετέρου από φιλικότητα προς το περιβάλλον. 

Σημαντικός στόχος των υπηρεσιών διαχείρισης απορριμμάτων είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Καθαρισμού και Περιβαλλοντικά Βιώσιμης Διαχείρισης Απορριμμάτων», με σκοπό:    

  • τη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου καθαριότητας στην Εγκατάσταση,
  • και την  ελαχιστοποίηση του τελικού όγκου των απορριμμάτων προς διάθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής, μέσω τεχνικών διαχωρισμού/διαλογής στην πηγή παραγωγής τους. 

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των απορριμμάτων θα προβλέπει την παροχή περιβαλλοντικά φιλικών υπηρεσιών υιοθετώντας την αρχή της ανακύκλωσης και χρησιμοποιώντας ξεχωριστές ροές απορριμμάτων (διαχωρισμός / διαλογή στη πηγή) σε όλους τους χώρους λειτουργίας της εγκατάστασης.

Η Μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης και κατά συνέπεια η ελαχιστοποίηση των παραγόμενων απορριμμάτων θα υλοποιηθεί:

  1. με την χρήση ειδικών στρατηγικών για τις προμήθειες και την προώθηση όπου αυτό είναι εφικτό της χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών, και
  2. χρησιμοποιώντας ειδικούς κάδους απορριμμάτων (ζεύγη κάδων ανά τοποθεσία).
  3. την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των χρηστών της εγκατάστασης. Ένα εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί από την εταιρεία μας. 

Η Εταιρία μας


Οι Υπηρεσίες μας


Επικοινωνία

Μωραιτίνη 20,
144 52 Μεταμόρφωση
Αθήνα

e: info@fmsfms.gr 
t: 210 28 37 840-4
f: 210 28 37 845


"Άριστες υπηρεσίες που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες κάθε εταιρίας".