Εκπαίδευση

Η ποιότητα, η πρωτοπορία, και η σχέση εμπιστοσύνης με το εργατικό δυναμικό μας είναι οι αξίες οι οποίες μας καθοδηγούν. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόσληψη και την εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και στη σωστή κατανομή του εργατικού δυναμικού ταιριάζοντας τις ανάγκες του κάθε πελάτη με τις ικανότητες των εργατών μας. Υπάρχουν προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης προσωπικού στα καινούρια συστήματα καθαρισμού και στην τεχνολογία. Οι εκπαιδευμένοι εργαζόμενοι αποτελούν ένα βασικό μέρος της επιτυχίας μας, γιατί η συμπεριφορά των εργαζομένων μας και το επίπεδο των υπηρεσιών μας διαβεβαιώνουν την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας.

Η εταιρεία στηρίζεται στην αρχική και επαναλαμβανόμενη επαγγελματική κατάρτιση του προσωπικού της, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχόμενη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η εκπαίδευση είναι μέρος του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001/2008.

Η πολιτική της εταιρείας είναι να απασχολεί προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες, που να διαθέτει ειδικές γνώσεις, εμπειρία αλλά και ικανότητες στον τομέα της τεχνολογίας καθαρισμού.

Κάθε νέος συνεργάτης παρακολουθεί ένα πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης, υπό την στενή επίβλεψη ενός επόπτη. Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 3 εβδομάδων που περιλαμβάνει 10 ώρες (2 ημέρες) θεωρία και 12 ημέρες πρακτικής εφαρμογής. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο επόπτης εγκρίνει την άσκηση εργασιών καθαρισμού, χωρίς την άμεση επίβλεψή του.

Κάθε δύο μήνες η εποπτεία παρέχει μικρά σεμινάρια στο εποπτευόμενο προσωπικό με διάφορα θέματα όπως:

Υποχρεώσεις για την επίτευξη άρτιας εκτέλεσης των εργασιών

Ικανότητα ανάλυσης των μη-συμμορφώσεων

Εργασιακή ενδυμασία και η πολιτική της Εταιρείας

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας κατά την διάρκεια των εργασιών

Ελεγχόμενος χειρισμός των μηχανημάτων και χρήση των υλικών καθαρισμού

Συμπεριφορά απέναντι στους χρήστες της εγκατάστασης του πελάτη

Συνεργασία μέσα στα πλαίσια της επιχείρησης

Ατομική καθαριότητα και υγιεινή

Εφαρμογή ειδικών μεθόδων καθαρισμού και χρήση υλικών

Φύλαξη-αποθήκευση εξοπλισμού και υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες της εποπτείας.

Κανόνες εχεμύθειας

Χειρισμός αιτημάτων πελάτη για πρόσθετες παροχές

Χειρισμός χρόνου στα ανατεθειμένα καθήκοντα καθαρισμού.

Το βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης καταρτίζεται και τεκμηριώνεται από τον Υπεύθυνο εκπαίδευσης. Εάν χρειαστεί γίνονται αναθεωρήσεις του προγράμματος (ετησίως). Ο υπεύθυνος εκπαίδευσης τηρεί κατάλληλα αρχεία του εκπαιδευμένου προσωπικού. Η FMS δίνει μεγάλη σημασία στις νέες τεχνολογίες στον τομέα του εξοπλισμού, των υλικών καθώς και της οργάνωσης και εφαρμογής νέων υπηρεσιών και μεθόδων. Η παρακολούθηση γίνεται μέσω του ειδικευμένου τύπου, επαφές με τον επαγγελματικό κύκλο, καταλόγων των κατασκευαστών ή εκθέσεων. Το τμήμα εκπαίδευσης μεταδίδει κάθε νέα πληροφορία στους επόπτες οι οποίοι αναλαμβάνουν με την σειρά τους να ενημερώσουν τις ομάδες εργασίας που επιβλέπουν.

Το σχέδιο εκπαίδευσης της FMS Facility Management Services βασίζεται στο παρακάτω σχέδιο ποιότητας:

2

Η Εταιρία μας


Οι Υπηρεσίες μας


Επικοινωνία

Μωραιτίνη 20,
144 52 Μεταμόρφωση
Αθήνα

e: info@fmsfms.gr 
t: 210 28 37 840-4
f: 210 28 37 845


"Άριστες υπηρεσίες που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες κάθε εταιρίας".